فضای مجازی، دانش اموزان، فضای مجازی و دانش اموزان، فواید و مضرات فضای مجازی